O komoře

Komora právní odpovědnosti (dále jako „Komora“) slouží jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných společností, k podpoře a zlepšení právního povědomí a dodržování a respektování platných právních předpisů.

Komora vznikla na základě poptávky a požadavku právně odpovědných subjektů na vznik entity, která bude přispívat ke zvyšování právního povědomí, informovat o aktuálních problémech souvisejících se společenskou odpovědností a upozorňovat na palčivé problémy specifických právních oblastí a subjektů, ať už z pozice zaměstnavatelů, podnikatelů, soutěžitelů, spotřebitelů a dalších. Za tímto účelem Komora začala šířit právní osvětu ve vztahu k řádné správě a činnosti, a to zejména v oblasti občanského práva, trestního práva, pracovního práva, daňového práva, ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví, hospodářské soutěže, práva informačních technologií, spotřebitelského práva a práva životního prostředí.


Komora analyzuje aktuální problémy týkající se podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, vyhodnocuje jejich možná řešení a aktivně působí s cílem včas identifikovat problémy, vzdělávat a preventivně působit. Komora rovněž konzultuje aktuální témata ovlivňující činnost právně odpovědných subjektů s veřejnoprávními institucemi, a to za účelem vytvoření platformy právně odpovědného subjektu, který svá právní jednání vědomě činí v souladu s platnými právními předpisy ČR.


Tým přednášejících Komory se skládá z předních odborníků z daných oborů, kteří se zavázali aktivně působit v souladu se zásadami a cíli Komory a spolupodílet se tak na systému vzdělávání podnikatelských subjektů jakož i široké veřejnosti v jednotlivých oblastech práva.

Cíle komory

Cílem Komory je šíření osvěty a zlepšování právního povědomí ve společnosti a zvýšení informovanosti široké veřejnosti, obchodních korporací a dalších subjektů, a to zejména v oblasti dodržování etických a právních pravidel. Cílem je také upozornit na aktuální problémy současné společnosti a mezery v právním řádu, usnadnit a zprostředkovat komunikaci se subjekty veřejné sféry. Komora se snaží kultivovat právní prostředí a motivovat právně odpovědné subjekty k tomu, aby jejich postupy byly prováděny vědomě v souladu s jasně danými právními předpisy České republiky.

Důvody vzniku

Komora byla založena na základě poptávky ze strany subjektů veřejné i soukromé sféry, a to zejména proto, aby právně uvědomělým podnikatelům, jejich zaměstnancům, a také široké veřejnosti poskytla odborné vzdělání a právní rady z různých oblastí práva, se kterými se jednotlivé právní entity při výkonu jejich činnosti, jakož i široká veřejnost setkávají, a aby tak přispěla ke zlepšení právního povědomí a kultivaci právního prostředí.

Cílová skupina

Komora podporuje rozvoj právního povědomí a realizuje osvětovou činnost v nejrůznějších právních oblastech prostřednictvím přednášek, celodenních seminářů a konferencí, diskusních fór, tematicky zaměřených společenských akcí.

Jednotlivé vzdělávací a společenské akce jsou určeny:

 • Podnikatelské veřejnosti
 • Subjektům ze soukromé i veřejné sféry – statutárním orgánům, živnostníkům, profesionálům z oblasti lidských zdrojů či compliance, jakož i řadovým zaměstnancům, HR managerům i ostatním subjektům.
 • Odborné právní veřejnosti, která má zájem diskutovat o aktuálních právních problémech a dále se vzdělávat ve specifických oblastech práva.
 • Široké veřejnosti, která se, v úmyslu jednat vědomě v souladu s právem, hlouběji zajímá o právo a právní vědu.

Oblasti působení

Komora působí v širokém spektru právních oblastí, a to zejména v oblasti:

 • pracovního práva a compliance
 • ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví
 • korporátní problematiky
 • trestního práva a korupce
 • práva služebního poměru
 • hospodářské soutěže
 • práva životního prostředí
 • daňového práva
 • spotřebitelského práva
 • práva informačních technologií
 • BOZP/BHP
 • etiky a etikety
 • „soft skills“